Національна Академія Аграрних
наук України
Національний науковий центр
«Інститут механізації та електрифікації
сільського господарства»
тел.
(04571)-31100
08631, Київська область, Васильківський район, смт Глеваха, вул. Вокзальна, 11

Інститут в період 2000-2015 роки

У 2001 р. за створення та освоєння виробництва вітчизняних зернозбиральних комбайнів КЗС-9-1 «Славутич» та КЗС-1580 «Лан» співробітнику Інституту Нєдовєсову В.І. у складі колективу розробників присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки.
Співробітники Інституту були в числі лідерів з питань розроблення техніко-технологічних засад щодо виробництва і використання біодизеля. В цей же період були розроблені наукові основи створення технічних засобів для реалізації елементів технології точного землеробства при виробництві продукції рослинництва. З їх використанням були створені дослідні зразки технічних засобів, зокрема, машина для диференційованого внесення фосфорних, азотних та калійних видів твердих мінеральних добрив за один прохід агрегату МКРД-9.
Розробки Інституту захищені 814 авторськими свідоцтвами на винаходи та 481 патентом України.
У 2006 році за участю співробітників Інституту розроблено Концепцію та Програму реалізації державної технічної політики в агропромисловому комплексі та ряд інших нормативно-правових актів, які затверджені постановами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.
Після 2000 р. у мережу Інституту увійшло НВО “Селта” (м. Сімферополь), а у 2011р. до складу ННЦ «ІМЕСГ» було приєднано у статусі структурного підрозділу Інститут механізації тваринництва НААН, який через короткий час набув статус юридичної особи і увійшов у мережу ННЦ «ІМЕСГ».
Протягом всього періоду функціонування Інституту та його мережі наукові дослідження велись під керівництвом вчених, здобутки яких високо оцінювались науковою спільнотою. У різні періоди вчені Інституту були обрані академіками: Василенко А.О., Нагорний М.М., Лінник М.К., Гуков Я.С., Адамчук В.В., а членами-кореспондентами: Крамаров В.С., Гром-Мазнічевський Л.Г., Масло І.П., Гончаров Є.С., Красніченко О.Л, Молодик М.В., Сидорчук О.В., Шевченко І.А. Окрім того, Крамаров В.С. обирався віце-президентом, а Адамчук В.В. – віце-президентом-головним вченим секретарем Академії аграрних наук. Тривалий час у різні періоди на посаді академіка-секретаря Відділення механізації і електрифі-кації Академії працювали: Гром-Мазнічевський Л.Г., Нагорний М.Н., Лінник М.К., Гуков Я.С., Сидорчук О.В. та Адамчук В.В. Заслуговують на повагу вчені, які започаткували потужні наукові школи, зокрема: Хоменко М.С., Соколов В.М., Юшин О.О., Кукта Г.М. та інші.
За вагомий внесок у розвиток агроінженерної науки, створення нової техніки та впровадження результатів досліджень у виробництво Інститут нагороджений Почесною Грамотою Президії Верховної Ради УРСР (1980 р.) та Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2005 р.), а ряд його співробітників були удостоєні державних нагород: зокрема, орденом Леніна був нагороджений Бабук В.Б.; орденом Трудового Червоного Прапора – Бабук В.Б., Верніков І.С., Галенко М.Д., Деревець І.С., Коралов В.Н., Крамаров В.С., Нікітенко І.Т., Полупанов Ф.П., Соколов В.М.; орденом Знак Пошани – Галенко М.Д., Губко В.Р., Деревець І.С., Крамаров В.С., Кукта Г.М., Нікітенко І.Т., Полупанов Ф.П., Тудель М.В., Фененко А.І., Шидловський Ю.М.; орденом “За заслуги” III ступеня – Гуков Я.С.; велика група співробітників нагороджена медалями. Почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України” присвоєно Адамчуку В.В., Ліннику М.К.; “Заслу-жений працівник сільського господарства УРСР” - Губку В.Р., Деревецю І.С.та Туделю М.В.; “Заслужений працівник сільського господарства України” -  Грицишину М.І., Маслу І.П., Молодику М.В., Насонову В.А.; “Заслужений інженер сільського господарства УРСР” – Галенку М.Д.,Соколову В.М.; “Заслужений винахідник УРСР” – Настенку П.М.; “Заслужений винахідник України” – Гончарову Є.С. та Рожківському М.Ф.
У різні періоди історії колектив Інституту очолювали відомі в Україні вчені: Варфоломєєв М.Т. (1930 р.), Кудря Д.Є. (1930-1931 рр.), Мінько Г.Н. (1932 р.), Сумцов М.М. (1933-1934 рр.), Антонов (1935 р.), Брага Г.П. (1935-1937 рр.), Глікберг О.Г. (1937-1943 рр.), Бабук В.Б. (1943-1959 рр.), Крамаров В.С. (1959-1969 рр.), Полупанов Ф.П. (1969-1974 рр.), Храпач Є.І. (1974-1979 рр.), Масло І.П. (1979-2000 рр.), Гуков Я.С. .(2000-2011 рр.), заступниками директора з наукової роботи працювали Шамраєв І.Ф. (1930 р.), Соколов М.П. (1930 р.), Будрін В.І. (1931 р.), Полонський М.Н. (1932 р.), Бенедикт М.Н. (1933-1936 рр.), Люшин М.І. (1937 р.), Кнеллер Ю.В. (1937-1940 рр.), Медвєдєв М.І. (1940-1945 рр.), Василенко А.О. (1945-1948 рр.) Верніков І.С. (1948-1952 рр.), Нікітенко І.Т. (1953-1960 рр.), Односум К.І. (1960-1961рр.), Медвєдєв М.І. (1961-1964 рр.), Губко В.Р. (1964-1970 рр., 1976-1983 рр.), Соколов В.М. (1970-1973 рр.), Кукта Г.М. (1961-1973 рр.), Масло І.П. (1973-1979 рр.), Лінник М.К. (1979-1994 рр.), Євтенко В.Г. (1983-2001 р.), Адамчук В.В. (1994-2007 рр.), Молодик М.В. (1997-2012 рр.), Грицишин М.І.(2012-2013 рр.), вченими секретарями: Анісов В.П. (1930-1943 рр.), Луценко І.С. (1946-1953 рр.), Фортуновська Н.К. (1953-1960 рр.), Гончар І.С. (1960-1962 рр.), Чекалов А.І. (1962-1993 рр.), Пастушенко В.С. (1994-2001 рр.), Островський В.П. (2001-2011 рр.), Братішко В.В. (2011-2012 рр.), Шейченко В.О. (2012-2013 рр.).
Протягом останнього десятиліття науковцями Центру підготовлено і видано 36 книг , 27 рекомендацій, опубліковано 780 статей з них 745 у виданнях України, 35 у виданнях інших держав та отримано 436 патентів України на винаходи.
За участю вчених Центру розроблено 2 Закони України, 5 концепцій, 4 Державні цільові програми розвитку АПК та розроблено більше 50 стандартів.
У ННЦ «ІМЕСГ» функціонують докторантура та аспірантура, в яких ведеться підготовка наукових кадрів для мережі НААН, сформувалися наукові школи, які відомі усій науковій спільноті України.
У Центрі діє спеціалізована вчена рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.05.11 – «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва», членами якої є всі діючі академіки НААН у галузі агроінженерії та два її члени-кореспонденти.
На базі Центру створено координаційно-методичну раду науково-технічного центру «Механізація» Національної академії аграрних наук України, яка визначає стратегію та координує науково-дослідну роботу з питань механізації та електрифікації сільськогосподарських процесів виробництва продукції рослинництва та тваринництва.
ННЦ «ІМЕСГ» співпрацює з спорідненими Інститутами зарубіжних країн, зокрема ВІМ, ВНІІМЖ, РУП «НВЦ Білорусі з механізації сільського господарства» (Білорусь), Університетом сільського господарства імені А. Стульгінскіса (Литва), Трансільванським університетом (Румунія), Естонським університетом природничих наук (Естонія), Латвійським сільськогосподарським університетом (Латвія), Вищою школою аргобізнеса в Ломже та Інститутом агрофізики ім. Б. Добжанського (Польща).
У період з 2000-2014 рр. науковими підрозділи ННЦ «ІМЕСГ» впроваджено у виробництво 52 найменування нових технічних засобів та обладнання, які виробляються на 19 машинобудівних заводах України.
Зокрема, розроблено технічні засоби для:
– рослинництва:
- машин для внесення мінеральних добрив різної вантажомісткості МРД-1000; МРД-5; МРД-8 (ДП «Агромаш»); МРД-4 (ВАТ «Ковельсільмаш»), РН-0,8, РН-1,0, РП-2,1 (ТОВ «Укрсільгоспмаш»);
- машини для обробітку грунту: польові культиватори К-4,3; К-7,3; К-8,3; К-9,3; К-11; важкі культиватори КВ-3 і КВ-6; борони дискові важкі БДВП-10; зчіп-ка зубових борін ЗБ-22; культиватори ККУ-4-01 і К-1 (ВАТ «Краснянське СП «Агромаш»);  подрібнювач рослинних решток ПР-4,5 (ВАТ «Красилівський машинобудівний завод»)
- машини для вирощування картоплі: дискова борона БД-1,5 (ВАТ «Краснянське СП «Агромаш»); борона БПРР-4,2 (ВАТ «Фрегат»); комбінований агрегат АКГ-6 (ВАТ «Красилівський машинобудівний завод»); картоплесаджалка СК-2; культиватор-підгортач КСК-2; картоплесаджалка СКМ-4-01; культиватор ККУ-4-01; картоплекопач КРК-2-01 (ДП «Агромаш»);
- машини для захисту рослин: обприскувачі ОШН-600/12 та ОШШ-3000/24 (ДП «Агромаш», ПП «Агротехніка», ВАТ «Фрегат»), «Орлан-24» (ТОВ «Укр-сільгоспмаш»); протруювачі насіння сільськогосподарських культур ПНУ-4, ПНУ-10, ПНУ-20 (ДП «Агромаш»);
- машини для вирощування і збирання столових коренеплодів: комбінований агрегат ОГК-1,4 для скошування гички столових коренеплодів з одночасним доочищенням на голівок коренеплодів; сівалка овочева-гідравлічна СОГ-1000 (ДП «Агромаш»);
- машини для збирання та післязбиральної обробки зерна: пристрої до зерно-збиральних комбайнів для збирання кукурудзи; базова модель вітчизняного зернозбирального комбайна (ТОВ НВП «Херсонський машинобудівний завод»); сімейство машин пневмовідцентрової дії для очищення зерна БЦС-25, БЦС-50, БЦС-100 (ВАТ «Вібросепаратор»);
– тваринництва: елементи конструкції комплектів обладнання для доїльних залів та напування корів (ВАТ «Брацлав»); стійловий комплекс ТК-1М; фізіологічно безпечні доїльні апарати ДА-Ф-66 та ДА-Ф-70, доїльна установка Агрегат-12; змішувач-аератор компостів (ООО «Оріхівсільмаш»), гвинтовий гранулятор концентрованих кормів (ТОВ «Техногран»); сімейство безрешітних дробарок зернових кормів серії ДМБ («Могильов-Подільський машинобудівний завод»);
– енергетика та автоматизація: елементи конструкції трактора ХТЗ-22021, мобільний енергетичний засіб на електротязі ХТЗ-2511Е та енергозасіб, який працює на зрідженому пропан-бутані (ПАТ «ХТЗ»); пристрій для агрегатування самохідних шасі типу Т-16 МГ (ПАТ «ХТЗСШ»); мобільний технічний засіб для приготування пелет з місцевого біопалива; транспортний візок на електротязі (ВАТ «Брацлав»); обладнання для оброблення насіння сільськогосподарських культур і стрічковий конвеєр для транспортування насіння в полі коронного розряду, в яких забезпечується знезаражування насіння та зменшується його травмування при підготовці до сівби; система контролю та управління режимами роботи зернових шахтних сушарок та мікрокліматом тваринницьких приміщень;
– технічний сервіс та ремонт техніки: технологічний процес відновлення деталей електродуговим наплавленням з газополуменевим захистом зварювальної ванни; установка для електроерозійного загострення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин; стенд для випробування і регулювання паливної апаратури дизелів.
Значна увага в дослідженнях Центру приділяється розробленню технологічних процесів органічного виробництва сільськогосподарської продукції та їх технічному забезпеченню, зокрема, створено культиватори КВАНТ–7 та КВАНТ–12 з оригінальними конструкційно-технічними рішеннями, які  успішно пройшли виробничу перевірку і використовуються в ПП «Агроекологія», а також технічні засоби для оброблення насіння сільськогосподарських культур мікробіологічними препаратами та досліджено їх вплив на розвиток і врожай сільськогосподарських культур; електросепаратор та конвеєр, які знезаражують і не травмують насіння під час підготовки його до сівби.
 
На сучасному етапі колектив Інституту очолює відомий вчений д.т.н, професор, академік НААН, заслужений діяч науки і техніки України Адамчук В.В.,