Національна Академія Аграрних
наук України
Національний науковий центр
«Інститут механізації та електрифікації
сільського господарства»
тел.
(04571)-31100
08631, Київська область, Васильківський район, смт Глеваха, вул. Вокзальна, 11

Аспірантура (докторантура)

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
підбору, підготовки та закріплення наукових кадрів вищої кваліфікації
в Національному науковому центрі “Інститут механізації та електрифікації сільського господарства”


ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ

АСПІРАНТУРА

Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»
оголошує набір в аспірантуру 2017/2018 н.р.

для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальностями:
133 – галузеве машинобудування
141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

   Підготовка в аспірантурі ННЦ»ІМЕСГ» здійснюється за рахунок:
- коштів Державного бюджету України (якщо третій ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного бюджету);
- коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

   Форми і строки підготовки в аспірантурі:
Очна форма (денне і вечірнє відділення) – 4 роки
Заочна форма – 4 роки.
   Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за очною формою навчання.
Вступні випробування прописані в правилах прийому в аспірантуру ННЦ «ІМЕСГ»
  Документи, що подаються при вступі в аспірантуру:
1. Заява на ім’я директора ННЦ «ІМЕСГ».
2. Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, завірений за останнім місцем роботи або навчання.
3. Автобіографія.
4. Копії дипломів про вищу освіту, завірених за останнім місцем роботи або навчання. Оригінали документів подаються вступником особисто.
5. Медична довідка про стан здоров’я за формою № 086/о.
6. Посвідчення про складання іспитів кандидатського мінімуму (для осіб, які склали кандидатські іспити (оригінал)).
7. Список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності) або дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності.
8. Копія паспорта та ідентифікаційного коду. Оригінали документів подаються здобувачем особисто.
9. Рекомендація Вченої ради вищого навчального закладу або наукової установи (за наявності).
10. Міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2 (за наявності).
11. Папка-швидкозшивач.

Документи приймаються з 17 липня по 11 серпня 2017 року за адресою:
Київська область, Васильківський район, смт. Глеваха, вул.. Вокзальна, 11, к. 312
Тел. для довідок : (04571) 3-11-00

   Напрямки наукових досліджень в ННЦ “ІМЕСГ”:
- способи якісного перетворення ґрунту, сільськогосподарських матеріалів та продукції з метою виробництва с.-г. продукції, продовольства та біопалива, створення меліоративних систем, робочих процесів та виконавчих органів машин і обладнання;
- конструювання і технології виготовлення машин та обладнання для виробництва, зберігання і переробка с.-г. продукції, виробництва біопалива та електричної енергії з поновлювальних джерел, технології створення меліоративних систем;
- надійність техніки, її випробування, технології технічного обслуговування і ремонту машин та обладнання; - механізовані технології, виробничі процеси, технологічні комплек-си та машини у рослинництві, тваринництві, переробці с.-г. продукції, меліорації, виробництві біопалива. Системи механізованих технологій та машин;
- виробничі системи та використання машин у рослинництві, тварин-ництві, переробці, меліорації, а також у процесі виробництва біопалива та електричної енергії з поновлювальних джерел;
- автоматизація. Автоматизовані системи управління робочими процесами. Механізми автоматизованих систем;
- технологічна підготовка та атестація машинобудівних і сервісних виробництв. Технічний рівень машин і обладнання;
- розвиток та управління системами технологічного сервісу агропромислового виробництва;
- управління процесом техніко-технологічного розвитку підприємств агропромислового виробництва; - безпечність ергономічність та сертифікація техніки.

    В ННЦ “ІМЕСГ” функціонує 8 наукових відділів, до яких структурно входять 20 лабораторій та 14 секторів:
1. Відділ застосування добрив, захисту рослин, обробітку ґрунту та сівби (3 лабораторії та сектор проектування науково-експериментальних зразків техніки та обладнання для вирощування зернових культур).
2. Відділ збирання зернових та просапних культур (2 лабораторії та сектори збирання насіння зернових, технічних культур та трав і проектування науково-експериментальних зразків техніки та обладнання для збирання та зберігання урожаю).
3. Відділ вирощування просапних культур, виробництва цукрових буряків, картоплі та овочів (3 лабораторії та сектор проектування науково-експериментальних зразків техніки та обладнання для виробництва просапних і технічних культур).
4. Відділ виробництва продукції тваринництва (4 лабораторії та сектор проектування науково-експериментальних зразків техніки та обладнання для виробництва продукції тваринництва).
5. Відділ мобільної енергетики та використання біопального (1 лабораторія та сектори ергономіки і техніки безпеки та проектування науково-експериментальних ґрунтів техніки і обладнання з енергетики та електрифікації).
6. Відділ електрифікації та автоматизації (2 лабораторії та сектор автоматизації і комп’ютерної с.-г. техніки).
7. Відділ надійності машин та технічного сервісу (3 лабораторії сектор проектування науково-експериментальних зразків техніки та обладнання з ремонту техніки і технічного сервісу).
8. Відділ прогнозування та управління техніко-технологічним забезпеченням у рослинництві (2 лабораторії).

Умови продуктивного навчання в аспірантурі та перебування в докторантурі
     Підготовка аспіранта (докторанта) за рахунок державного замовлення відбувається після укладання типової угоди, яка підписується директором інституту, аспірантом (докторантом) та головним бухгалтером і скріпляється печаткою. Угода складається в 2-х примірниках, один з яких видається аспіранту (докторанту), а інший зберігається в його особовій справі.      Два рази на рік аспіранти (докторанти) звітують на засіданні відділу, в якому виконується дисертаційна робота про виконання індивідуального плану підготовки, а потім на вченій раді інституту. У звіті обов’язково показують у відсотках дані про написання дисертації (огляд, теоретична частина, експериментальні дослідження, аналіз результатів); кількість опублікованих праць у фахових виданнях, наявність патентів на винаходи; складені кандидатські іспити (для аспірантів), про труднощі, які заважають виконанню плану підготовки дисертації. За результатами звіту проводиться атестація аспіранта (докторанта) і приймається рішення про подальше навчання в аспірантурі та перебування в докторантурі. Результати атестації затверджуються директором інституту. Науково-дослідну роботу аспіранти (докторанти) виконують у відповідній лабораторії – структурному підрозділі інституту. Тема дисертації узгоджується з НДР лабораторії.
     Експериментальні зразки дослідних установок виготовляються за планами підрозділу, в якому навчається аспірант. Виробничу перевірку розробок виконують в дослідних господарствах інституту та інших господарствах України. Аспіранти проживають в гуртожитках НААН (м. Київ) або мешка-ють в кімнатах житлового фонду інституту, які виділено для проживання на пільгових умовах (смт. Глеваха).

      Для продуктивної роботи аспірантів в інституті діє рада молодих вчених, сектори науково-аналітичного та комунікаційного забезпечення, інтелектуальної власності і маркетингу інновацій та науково-технічної інформації. Участь молодих науковців та аспірантів у дослідженнях за господарчо-договірною тематикою на замовлення сільгоспвиробників України стимулюється у вигляді додаткової заробітної плати від 35 до 55% в межах фонду заробітної плати за відповідний етап договору. Аспіранти і докторанти щорічно приймають участь в роботі Міжнародних конференцій з технічного прогресу у с.-г. виробництві, які проводяться в провідних НДІ та ВНЗ.
    Науковий збірник “Механізація та електрифікація сільського господарства” є фаховим виданням для захисту докторських та кандидатських дисертацій з технічних наук (Постанова Президії ВАК України від 10.03.2010 р. № 1-05/2).
    В ННЦ “ІМЕСГ” функціонує спеціалізована вчена рада Д 27.358.01 із захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальності 05.05.11 – машини і засоби механізації с.-г. виробництва.

ДОКТОРАНТУРА
1. Вимоги до рівня освіти вступників.
До докторантури на денну форму навчання для здобуття наукового ступеня доктора наук на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь доктора філософії (кандидата наук) та мають результати наукових досліджень, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації.

Навчання в докторантурі наукових установ НААН здійснюється за рахунок:
- коштів Державного бюджету України (якщо другий рівень вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного бюджету);
- коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).
Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук за державним замовленням здійснюється виключно в докторантурі за очною (денною) формою навчання.
Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі:
- міжнародних договорів України та/або міжнародних програм обміну чи мобільності;
- на підставі договорів, укладених між науковою установою НААН та вищими навчальними закладами (науковими установами) інших країн, щодо обміну вченими чи академічної мобільності;
- за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання подано у Додатку 4.
Докторанти денної форми навчання:
- отримують державну стипендію у разі зарахування на навчання за державним бюджетом на денну форму навчання відповідно до чинного законодавства України;
- іногородні докторанти на підставі довідки з постійного місця реєстрації забезпечуються гуртожитком.
Нормативний строк підготовки доктора наук в докторантурі становить два роки.

 Терміни прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання.
1. Порядок роботи Приймальної комісії в ННЦ «ІМЕСГ»: щодня, крім суботи та неділі, з 9-00 до 17-00.
2. Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання до докторантури денної форми навчання проводяться в такі терміни:
Етапи та строки вступної кампанії:
Початок прийому заяв і документів 17 липня 2017 року
Закінчення прийому заяв і документів 11 серпня 2017 року
Терміни зарахування вступників за кошти державного бюджету
До 15 вересня 2017 року
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб
До 15 вересня 2017 року
Початок навчання в аспірантурі 15 вересня 2017 року
3. Порядок прийому заяв і документів
1. Вступники до докторантури подають такі документи:
- витяг з протоколу засідання структурного підрозділу (відділу, кафедри тощо) щодо заслуховування наявних результатів наукових досліджень та обсяг наукової роботи, необхідної для оформлення дисертаційної роботи і подання її до захисту;
- заяву на ім’я директора наукової установи;
- особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
- 2 кольорові фотокартки розміром 3x4; - список опублікованих наукових праць і винаходів;
- медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
- засвідчену копію диплома доктора філософії (кандидата наук);
- копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
- розгорнутий план дисертації (монографії) або детальний план необхідних публікацій для формування тієї сукупності статей, на базі якої планується здобуття наукового ступеня доктора наук;
- характеристику вступника написану доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником ННЦ «ІМЕСГ», із згодою надати наукову консультацію в разі його вступу до докторантури;
- довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку);
- паспорт, диплом доктора філософії (кандидата наук) (подаються вступниками особисто).
Громадяни України, які не завершили навчання за державним замовленням, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття вищої освіти за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого
бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.
4. Зарахування на навчання.
Наказ про зарахування в докторантуру для здобуття наукового ступеня доктора наук видається директором ННЦ «ІМЕСГ» на підставі рішення Приймальної комісії та листа-погодження з Президії НААН.
Особи, які зараховані в докторантуру наукової установи, повинні до 15 вересня 2017 р. укласти договір про врегулювання відносин при підготовці здобувача вищої освіти ступеня доктора наук.

   Створення умов для працевлаштування і фахового зростання випускників аспірантів (докторантів)
   Щорічно відбувається розподіл і працевлаштування аспірантів (докторантів), які навчалися з відривом від виробництва за держзамовленням. Як правило, випускників працевлаштовують в установах НААН. В ННЦ “ІМЕСГ” випускників-аспірантів призначають на посади наукових співробітників як правило тієї лабораторії, де виконувалась дисертаційна робота, а – докторантів на посаду провідних наукових співробітників, або завідувачів лабораторій. Заробітну плату призначають згідно діючого штатного розпису. Випускникам, які не мають житла, надається кімната в гуртожитку з постановкою на квартирний облік як молодих спеціалістів.